Sabtu, 20 Maret 2010

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PENDIDIKAN


KOD KURSUS : ADN 1013
KURSUS : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1
PRASYARAT : TIADA

1.0 SINOPSIS

Kursus ini memaparkan tamadun Islam sebagai realiti penjelmaan dan penghayatan pandangan semesta tauhid. Penumpuan akan diberikan kepada konsep, prinsip serta latar belakang pemikiran dan pembudayaan dalam sejarah dan kehidupan semasa dengan ciri-ciri kemanusiaan-universal dan pendekatan bersepadu (holistic) yang merangkumkan segala nilai ketamadunan Islam yang unik dan sejagat sebagai kenyataan hidup.

2.0 OBJEKTIF

Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:

2.1 menjelaskan konsep tamadun yang berteraskan kepada tamadun Islam.

2.2 menganalisis nilai-nilai dan asas-asas ilmu tamadun Islam untuk memperkukuh falsafah dan cara hidup Malaysia yang dicapai menerusi musyawarah dan ijma’.

2.3 menghurai sistem nilai dan institusi dalam tamadun Islam.

2.4 mengenal pasti cabaran-cabaran kontemporari tamadun Islam pada masa kini.


3.0 RUJUKAN

Abu Bakar Hamzah. (1972). Sejarah kebudayaan Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press

Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Al-Qardhawi, Yusuf (1999). Tamadun Islam : alternatif masa depan, Selangor : Maktabah al-Qardhawi.

Azhar Hj. Md Aros et.al.(2000). TITAS I. Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Beg, M . A. J. (1980). Islamic and western concepts of Islamic civilization. Kuala Lumpur: The University of Malaya Press.

Ibn Khaldun (2000). Mukadimah Ibn Khaldun (terj.). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan .Pustaka.

Ismail Hussin, Wan Hashim Wan Teh dan Ghazali Shafie (1997). Tamadun Melayu menyongsong abad ke dua puluh satu. Bangi : Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mahyuddin Hj. Yahya (1998). Tamadun Islam. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti.

Mittelman, J.H. (1999). The future of globalization. Bangi : Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Uthman el-Muhammady. (1971). Peradaban Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.


4.0 KANDUNGAN KURSUS

BIL TAJUK KULIAH JAM

1.
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
1.1 Takrif dan Prinsip-Prinsip Asas Tamadun
1.2 Kelahiran dan Perkembangan Asas Tamadun
1.3 Interaksi antara Tamadun dan Cabaran Globalisasi
1.4 Tamadun dalam Konteks Globalisasi
1.5 Perbezaan dan Persamaan antara Tamadun62.
TAMADUN ISLAM: KONSEP UTAMA
2.1 Definisi Tamadun Islam
2.2 Ciri-Ciri Pembentukan Tamadun Islam
2.3 Keistimewaan Tamadun Islam
2.4 Al-Quran Sebagai Asas Utama Pembinaan Tamadun
Islam
2.5 Al-Quran dan Fungsinya
2.6 Al-Sunnah dan Fungsinya
2.7 Islam dan Konsep Al-Din

6

3.
TAMADUN ISLAM: ASAS UTAMA

3.1 Akidah
3.1.1 Definisi Akidah
3.1.2 Akidah Sebagai Intisari Tamadun Islam
3.1.3 Kesamaran di dalam Memahami Akidah
3.2 Perundangan Islam (Syariah)
3.2.1 Definisi Syariah
3.2.2 Pembahagian Undang-Undang Syariah
3.2.3 Keistimewaan Undang-Undang Syariah
3.2.4 Maqasid al-Syariah(Tujuan-Tujuan Syariah)
3.2.5 Sumber Perundangan Islam
3.3 Akhlak
3.3.1 Definisi Akhlak
3.3.2 Pembahagian Akhlak

6

4.
PENGHAYATAN TAMADUN ISLAM DAN PERSEKITARAN AWAL
4.1 Persekitaran Awal Pembinaan Tamadun Islam
4.2 Tamadun Islam dalam Konteks Keluarga, Masyarakat
dan Negara
4.3 Pemupukan Tamadun Islam dalam Realiti.6

5.
SISTEM NILAI DAN INSTITUSI DALAM TAMADUN ISLAM
5.1 Ilmu
5.2 Pendidikan
5.3 Sosial
5.4 Ekonomi
5.5 Politik dan Kepimpinan6

6.
JIHAD DALAM TAMADUN ISLAM
6.1 Konsep dan Pengertian Jihad
6.2 Kategori Jihad
6.3 Jihad dan Isu-Isu Semasa


6

7.
CABARAN KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM
7.1 Islam dan Masyarakat Majmuk
7.2 Realiti dan Jatidiri Masyarakat Islam7.3 Cabaran Globalisasi dan Masalah Pembinaan Tamadun
Islam6
JUMLAH JAM 42


5.0 KAEDAH PENGAJARAN

Sesi pengajaran adalah melalui syarahan (kuliah) dan perbincangan.


6.0 PENILAIAN KURSUS

Kerja Kursus (tugasan) 60%
Peperiksaan akhir 40%

JUMLAH 100%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar